Projekt elemek

1. „TUDÁS-BÁZIS” A Miskolci Egyetemen jelenleg is működő tehetséggondozó műhelyek munkájának támogatása egy egységes szemléletű tehetséggondozási koncepció szerint. 

Az intézményben működő tehetséggondozó fórumok önállóságát megtartva, de azok kapcsolódási pontjait kihangsúlyozva szeretnénk a felismert tehetségek számára egy könnyen azonosítható fejlődési, előrelépési útvonalat felvázolni, amely a képzési szintjükhöz illesztett tudományos tevékenység lépcsőit jelöli ki. Az egyes tevékenységek, lehetőségek egymásra épülését és az általuk nyújtott „szolgáltatásokat” egy egységes szemlélet szerint hangolja össze a pályázat keretében megvalósuló szakmai menedzsment a tudományos rektorhelyettes felügyeletével. 

2. „Tehetségek kézenfogva” a felismert tehetségek fejlődésének követése 

Az 1. pontban kialakított rendszer a feltételeket teremti meg a tehetséges fiatalok fejlődéséhez. A tehetséggondozás legfontosabb eleme ezen túl, egy személyes mentor-hallgató kapcsolat létrejötte. A mentor a tehetséget felismeri, felkarolja, és a közösen kijelölt tématerületen vezeti a hallgató kutatói és a publikációs munkáját. A témavezető felelőssége, hogy a képzési hely által felkínált lehetőségekkel élve a hallgató személyes tudományos pályáját elősegítse, a kutatási feltételeket és a szakmai megmérettetési lehetőségeket biztosítása az oktatás, publikálás területén. A mentor-hallgató kapcsolat ideális esetben a TDK/TDV tevékenységtől egészen a PhD fokozat megszerzéséig tart. A konstrukció keretében támogatandó a mentor munkájának és eszközrendszerének bővítése (támogatott képzések, tanulmányutak, közös publikálási és konferencia részvételi lehetőségek) és a mentor anyagi elismerése, motiválása is.

3. A doktori képzés színvonalának javítása

A doktori iskolák minőségének javításához elengedhetetlen nagy tapasztalattal rendelkező kutatók tudatos munkája a doktoranduszok vezetésében. Ezt a MAB által megfogalmazott követelmény rendszer szerint biztosítja a Doktori Iskolák törzstagi és oktatói köre. Ugyanakkor igen hasznos, ha az Alma Mater iránt elkötelezett, stratégiai látású, nemzetközi elismertségű kutatók meghívásával növeljük a Doktori Iskola „szellemi pezsgését”. Ezzel azt a célt is szolgáljuk, hogy a doktoranduszaink korszerű területeken kutatva mihamarabb megismerjék a szakterületük nemzetközi értékrendjét, rangos nemzetközi tudományos fórumait, szakfolyóiratait, társszerzős publikációkkal megalapozzák a saját publikációs tevékenységüket. Fontos, hogy minden doktorandusz lehetőséget kapjon külföldi részképzésre, amit részben ez a konstrukció is elősegít. Támogatni kívánjuk, hogy a doktori iskolák teret adjanak olyan kutatás-módszertani képzéseknek, amelyek az irodalmazás, a témafigyelés és a korszerű digitális könyvtárak elérése és használata területén adnak korszerű útmutatást (nemcsak a doktoranduszoknak, de más hallgatóknak is). A program keretében kiegészítő PhD ösztöndíjak, predoktori ösztöndíjak meghirdetése és a sikeres témavezetők motiválására és elismerése is lehetőség teremtünk.

A doktorandusz hallgatók külföldi kurzusokon, tanulmányutakon való részvétele módot ad szakmai és egyéni látókörük szélesítésére és bevezetésül szolgálhat a nemzetközi kutatói társadalom világába. Ezen az úton a legtehetségesebb hallgatók kutatói pályafutásukat meghatározó impulzust szerezhetnek. Ennek elősegítésére a Doktori Iskolák nemzetközi kapcsolatrendszerét a projekt keretében is bővíteni és elmélyíteni szándékozunk.

4. A TDK programok hatásának növelése 

A tudományos diákköri munka az egyik első lehetőség a kiemelkedő képességű hallgatók felkarolására, és az irányított kutatómunkára való alkalmasságának értékelésére. A TDK tevékenységet jelentősen befolyásolta a bolognai szerkezetváltás, az alapképzésre és mesterképzésre történő átállás. Az intézmények keresik a megoldást a kialakult két szint áthidalására. A Miskolci Egyetemen az alapképzésben résztvevők számára beindított Tudományos Diákköri Versenyek (TDV) módszertana országos érdeklődést és érdemeket ért el. A konstrukció keretében elérhetjük, hogy a TDV és TDK tevékenységben résztvevő hallgatók motiváltak legyenek jó minőségű dolgozatok elkészítésére, és munkájukat ahhoz mérten jutalmazni is tudják a kari TDT testületek. A konstrukció keretében régóta megoldatlan finanszírozási nehézségek orvosolhatók: kiemelkedő dolgozatok elismerése, díjazása, TDK díjalapítás, az OTDK-ra bejutott hallgatók költségeinek fedezése, hallgatók részvétele szakmai konferenciákon, tanulmányutakon, témavezetők elismerése, diplomapályázat kiírása.

5. „Tehetős tehetségek” Nemzetközi elismertséggel és kitekintéssel rendelkező mentor hálózat felállítása

A konstrukció keretében elismert szakemberek és mentorok bevonását tervezzük, akik szakterületükön nemzetközi kitekintéssel és elismertséggel rendelkeznek és tapasztalataikat készek képzések és tanulmányutak keretében átadni a fiatal doktoranduszok. Partnerségükkel segíthetik a legkiemelkedőbb tehetségek bevezetését rangos európai és tengerentúli kutatóhelyekre, nemzetközi szakmai szervezetekbe. Az ő tapasztalatuk és ajánlásaik alapján a nálunk fokozatot szerzett, vagy fokozatszerzéshez közel álló, arra alkalmas fiatal kutatók élvonalbeli kutatócsoportok munkájába kapcsolódhatnak be. 

6. „Tudnak valamit!” tudományos és ismeretterjesztő előadássorozat beindítása az intézmény szellemi életének felpezsdítésére

Minden egyetemnek jelentős kihatása van közvetlen környezetére, az annak helyet adó városra, régióra. Az egyetem tudományos és ismeretterjesztő tevékenysége az egyetem polgárok és a tágabb közvélemény számára is fontos ismeretszerzési csatorna lehet. A „Tudnak valamit!” előadás sorozat keretében tapasztalt kutatók és sikeres szakemberek kellő tudományos igényességgel, de közérthető módon számolnak be szakmai munkásságukról, sikereikről és eredményeikről. A sikertörténetekről szóló beszámolók a hallgatók számára motiválóak, az egyetem szellemi életét megpezsdítő események lesznek. Az előadók között egyetemünk egykori hallgatói, sikeres magyar származású kutatók és más nemzetek élvonalbeli oktatóit/kutatóit tervezzük meghívni. 

 

Terület
Tevékenység
Doktori iskolák támogatása
Tudományos Diákkörök támogatása
1. Képzési és/vagy kutatási programok lebonyolítása
1.1. Rövid szakmai kurzusok szervezése meghívott előadókkal
1.2. Doktoranduszok külföldi rövid kurzusokon, szakmai tréningeken való részvétele
1.3. Doktori témavezetők részvétele szakmai tréningeken, rövid kurzusokon
1.4. A Miskolci Egyetem könyvtárának kurzusa:, szakirodalom kutatás, digitális adatbázisok, tartalmak kutatása témakörben
1.5. Kutatási tevékenység finanszírozása (doktori témához kapcsolódóan)
-
2. Társadalmi hasznosítás, disszemináció
2.1. Kutatási eredmények magas színvonalú publikálásának támogatása
2.2. Doktoranduszok részvétele tudományos konferenciákon, szakmai rendezvényeken
2.3. Doktori témavezetők részvétele tudományos konferenciákon, rendezvényeken 
2.4. Doktoranduszok részvétele hazai és külföldi tanulmányutakon 
2.5. "Tudnak valamit!" tudományos ismeretterjesztő előadássorozat 
2.6. "A projekt legsikeresebb témavezetője"
2.7. Doktori iskolák honlapjának üzemeltetése, fenntartása, informatikai segéderő 
2.1. Tudományos Diákköri Versenyek (TDV) támogatása
2.2. Kari TDK tevékenységek támogatása
2.3. OTDK-ra bejutó hallgatók támogatása
2.4. Hallgatói konferencia részvételek támogatása
3. Infrastruktúra fejlesztése
3.1. Doktorandusz kutató laborok létrehozása (számítástechnika, szoftver, irodatechnika)
-
4. Humánerőforrás fejlesztése
4.1. PhD ösztöndíjak létrehozása, meghirdetése
4.2. Predoktori ösztöndíjak létrehozása, meghirdetése
4.3. Tudományos segédszemélyzet alkalmazása  
4.4. Résztvevő oktatók, kutatók, hallgatók kiegészítő támogatása
4.5. Résztvevő adminisztratív és pénzügyi személyzet kiegészítő támogatása 
4.1. A programban résztvevő oktatók, kutatók kiegészítő támogatása
4.2. A résztvevő szakmai és adminisztratív személyzet kiegészítő támogatása
4.3. Hallgatók kiegészítő támogatása
 
 
Kötelező elem

 

Projekt neve: „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése”
Projekt azonosító: TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008
Kedvezményezett neve és elérhetősége: Miskolci Egyetem, 3515 Miskolc Egyetemváros
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: ESZA Nonprofit Kft. 1134 Budapest, Váci út 45., C. épület telefon: (1) 273-4250