Köszöntő helyett, pályázatunk céljairól

A Miskolci Egyetem Intézményi Fejlesztési Terve (IFT) 2009-2013 közötti időszakra kiemelt stratégiai célként kezeli a tehetséggondozást, ezen belül is a hallgatók kutatói tevékenységének támogatását (TDK); a mentorprogram keretén belül a hátrányos helyzetű tehetségek esélyegyenlőségének biztosítását; és a Doktori Képzés és az intézményi tudományos potenciál fejlesztését. A stratégia szerint „A doktori (PhD) képzés az egyetemi oktató-kutató munka legmagasabb fokú szintmérője, az egyetemi státusz kritériuma a közmegítélésben. Ennek megfelelően az egyetemi stratégia egyik legfontosabb eleme.” 

A jelen pályázatunkban megfogalmazott célkitűzések mindegyike így teljes összhangban van az intézmény fejlesztési irányelveivel, ami a pályázat indokoltságát hangsúlyosan támasztja alá. 

Az Egyetem tehetséggondozó tevékenységét két területen kívánja e a projekt keretében erősíteni: doktori iskolák minőségi javítása és TDK tevékenység támogatása a lineáris képzés teremtette új körülmények között. A tehetséggondozási műhelyek jelenleg is elismerésre méltó eredménnyel működnek az egyetemen, de azok egymásra épülése (szakmai vetélkedő - TDV; TDV - TDK; TDK – PhD képzés; PhD képzés - kutatói státusz) nem eléggé átlátható sem a fiatal tehetségek, sem a „témavezetők” számára. Az egységes tehetséggondozási szemlélet ezt a folyamatot kívánja segíteni és átláthatóvá tenni. 

A Miskolci Egyetem, mint az Észak-magyarországi Régió kiemelkedő felsőoktatási intézménye elkötelezett a tehetséges fiatalok felkutatása, felkarolása és gondozása, és ezeken keresztül a tudományos utánpótlás nevelés iránt. Az intézmény az általa művelt tudományterületeken rendelkezik azokkal a szakmai kompetenciákkal, intézményi struktúrákkal és kutatási infrastruktúrával, amelyekkel ez a küldetés biztosítható

E pályázat célja a kiemelkedő képességű hallgatók bevezetése a tudományos kutatói tevékenységbe és az egyetem szellemi vérkeringésbe az alábbiak segítségével: (1) meglévő tehetségtámogató struktúrák (doktori iskola, tudományos diákkör, stb.) működtetése, színvonalának emelése, (2) a felismert tehetségek tudományos pályájának személyre szabott támogatása, különösen annak kezdeti szakaszában (TDK), és (3) a különböző szintű tehetséggondozási elemek összekapcsolása, a továbblépés biztosítása a kiemelkedő képességű hallgatók számára

A projekt átfogó stratégiai célját három konkrét cél megvalósításával kívánjuk elérni:

  1. Tudatos és összehangolt tehetséggondozási szemlélet érvényesítése: A Miskolci Egyetemen jelenleg is működő tehetséggondozó műhelyek munkájának összefogása és támogatása egy egységes szemléletű tehetséggondozási koncepció mentén
  2. A doktori Képzések színvonalának és feltételrendszerének javítása: célunk, hogy doktoranduszaink és doktorjelöltjeink korszerű területeken kutatva mihamarabb megismerjék a szakterületük rangos nemzetközi tudományos fórumait, szakfolyóiratait, megalapozzák a saját publikációs tevékenységüket. Fontos, hogy minden doktorandusz lehetőséget kapjon külföldi részképzésre. A program keretében kiegészítő PhD ösztöndíjak, predoktori ösztöndíjak meghirdetésére és a sikeres témavezetők motiválására és elismerésére is lehetőség teremtünk.  
  3. A TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRÖK és a TDK tevékenység ösztönzése és elismerése: Célunk, hogy a TDV és TDK tevékenységben résztvevő hallgatók motiváltak legyenek jó minőségű dolgozatok elkészítésére, és munkájukat ahhoz mérten jutalmazni is tudják a kari TDT testületek.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv stratégiai céljaiközött szerepel a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés elősegítése. A foglalkoztathatóság legfontosabb elemét a megfelelő képzettség és a készségek jelentik, amelyek elsajátítását az iskolarendszerű oktatásban kell megalapozni. Az oktatási rendszer minőségének és eredményességének javítása, valamint az iskolarendszerből kikerülők munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében feltétlenül el kell érni, hogy az oktatás és a képzés tartalma és a képzési szerkezet rugalmasan alkalmazkodjon a társadalmi és gazdasági igényekhez.

A Miskolci Egyetem pályázata, azon belül a fejlesztés legfőbb eszközei szorosan kapcsolódnak az ÚMFT céljaihoz. A (PhD) hallgatói tudományos kutatás feltételeinek javítása; a stratégiai iránymutatás és kitörési lehetőségek kijelölése a kezdő kutatók (doktoranduszok) számára; a kutató-mentor kapcsolat elmélyítése; az elért eredmények disszeminációja minőségi tudományos publikációk és az intézményi szellemi élet felpezsdítése tudományos igényességű szakmai és népszerűsítő fórumok, előadássorozatok szervezésével programelemek teljes mértékben összhangban vannak foglakoztatás bővítésével és a tartós növekedés elősegítésével, mint Magyarország stratégiai céljaival. 

Projekt neve: „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése”
Projekt azonosító: TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008
Kedvezményezett neve és elérhetősége: Miskolci Egyetem, 3515 Miskolc Egyetemváros
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: ESZA Nonprofit Kft. 1134 Budapest, Váci út 45., C. épület telefon: (1) 273-4250